Huishoudelijk reglement Camperpark Midas

Hartelijk welkom op Camperpark Midas

Op ons camperpark zijn de algemene voorwaarden voor toeristische plaatsen van toepassing.

Daarnaast hanteren wij in aanvulling op de algemene voorwaarden voor toeristische plaatsen dit ‘Huishoudelijk reglement camperpark Midas‘

Artikel 1: ‘Campers only’

1.1.Algemeen

Camperpark Midas is uitsluitend en exclusief bestemd voor het verblijf en het overnachten met een camper. Andere vormen van verblijfsrecreatie, zoals bijvoorbeeld met een toercaravan, of vouwwagen, e.d., zijn op het camperpark niet toegestaan. Met het oog hierop is op het camperpark een wegsleepregeling van toepassing.

1.2. lengte camper

De maximaal toegestane lengte van campers op camperpark Midas (exclusief een mogelijke aanhanger) bedraagt 10 meter. Inden uw camper langer is dan 10 meter dan betaald u twee euro extra per dag.

1.3. gebruik camper service station

Campers kunnen naast verblijf en overnachting tegen betaling – gebruik maken van de camper service stations ten behoeve van de voor campers noodzakelijke specifieke voorzieningen (o.a. tanken schoon drinkwater, lozen afvalwater, en toilet en verwijderen huishoudelijk afval).

Artikel 2: Overeenkomst

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een toegangscode door het enkele feit van het gebruik van het camperpark. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt of is gemaakt van het camperpark, zal bepalend zijn het feit dat de recreant zich op het tot het camperpark behorende terrein bevindt of heeft bevonden.

Artikel 3: toegang en betalen, aankomst en vertrek

1.Toegang

De ondernemer is gerechtigd aan enig recreant en/of camper de toegang tot het camperpark te weigeren of te ontzeggen, indien de ondernemer dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, wenselijk acht.

1.2 De op het camperpark verblijvende campers dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als die op de openbare weg gelden voor campers ( geregistreerd kenteken, WA-verzekering, etc).

1.3 De toegang tot het camperpark is tussen 23.00 en 06.00 gesloten in verband met de nachtrust van onze gasten en de verstoring van de omliggende natuur. Buiten deze tijden heeft de recreant onbeperkt toegang. De stop & go plaatsen zijn 24/7 bereikbaar. Het is voor recreanten uiteraard wel mogelijk om ten allen tijde in geval van nood het camperpark te verlaten met een (betaalde) toegangscode via de slagboom bij de uitgang. Daarnaast kunt u op ieder moment te voet of met de fiets het camperpark verlaten en/of terugkeren.

2. Betalen

2.1 Camperpark Midas is volledig geautomatiseerd. Wij maken beperkt gebruik van een receptie. Iedere recreant is verplicht zichzelf en zijn mede-recreanten bij aankomst in te checken bij de betaalautomaat ( selfservice check-in ). Dit inchecken is mede verplicht in verband met onze verplichting om een gastenregister bij te houden, zodat bij calamiteiten aan hulpdiensten aangetoond kan worden hoeveel personen op het terrein aanwezig ( kunnen ) zijn.

2.2 Indien bij controle geconstateerd wordt dat er recreanten, mederecreanten of derden op de camperplaats overnachten, zonder dat ze vooraf zijn aangemeld bij de ondernemer, dan wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder restitutie van reeds betaalde verblijfskosten en/of andere reeds betaalde diensten.

2.3 In de periode waarin u betaald heeft voor uw verblijf heeft u onbeperkt toegang tot het camperpark en kunt u met uw toegangscode zo vaak als u wilt met uw camper het camperpark verlaten en weer opnieuw oprijden, omdat uw kenteken is geregistreerd.

2.4 Bij de betaalautomaat kunt u aangeven hoe lang u op ons camperpark wenst te verblijven en van welke diensten u gebruikt wenst te maken. Als u zich heeft ingecheckt kunt u aan het einde van dit proces betalen met uw pinpas of creditcard. Of als u gereserveerd heeft, heeft u alles waarschijnlijk al voldaan.

Het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om contant te betalen.

3. Aankomst

3.1 Inchecken is het gehele jaar mogelijk.

Daarnaast zijn er een aantal ‘ stop & go ‘ plaatsen aanwezig voor als u later dan 23.00 aankomt. Ook deze plaatsen zijn betaal plichtig i.v.m. toegang tot het sanitair gebouw.

4. Vertrek

4.1 Op de dag van vertrek dient uw camperplaats uiterlijk te zijn verlaten op het tijdstip waar op uw betaalde verblijf afloopt. Indien u niet op tijd vertrokken bent zal de slagboom bij de uitgang niet meer zijn te openen met uw toegangscode. U dient dan een bijbetaling te doen bij de zuil.

4.2 Bij vervroegd vertrek of verwijdering vindt geen restitutie van het reeds betaalde stageld voor de camperplaats plaats.

Artikel 4: Camperplaats

4.1 Per camperplaats mag maximaal 1 camper verblijven.

4.2 Wij verzoeken u vriendelijk op de camperplaatsen niet onnodig met de camper te manoeuvreren teneinde eventuele schade aan het terrein zoveel mogelijk te voorkomen.

4.3 Het is verboden uw afvalwater en/of toilet op of bij de camperplaats te lozen. Uw afvalwater en/of toilet dient u te lozen bij de camper service stations in de daarvoor bestemde voorzieningen.

4.4 De recreant is verplicht om zijn camperplaats tijdens zijn verblijf schoon te houden. De camperplaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.

Artikel 5: Stroomvoorziening

5.1 Indien u gebruik maakt van de stroomvoorziening op uw camperplaats heeft u de beschikking over 16 ampère ( = 3.520 Watt ) . Dit is ruim voldoende om van al het mogelijke comfort in uw camper gebruik te kunnen maken

5.2 Per camperplaats mag slechts 1 camper stroom afnemen. Het doorkoppelen van een stroomvoorziening van 1 camperplaats naar andere camperplaatsen is ten strengste verboden,

5.3 Indien ondanks het grote beschikbare elektrische vermogen toch stroomuitval plaats vindt door een kortsluiting, zal de zekering van uw aansluiting eruit vallen. Wij zullen indien mogelijk trachten om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het is echter ten strengste verboden om zelf de stroomvoorziening in de meterkast op het terrein te herstellen.

Artikel 6: Verkeer

6.1 Op camperpark Midas zijn de ( Nederlandse ) wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van het camperpark dient de recreant zich conform de bepalingen van de wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het reglement verkeersregels en verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, ook als de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de recreant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en/of ongelukken.

6.2 De recreant is voorts verplicht aanwijzingen van de ondernemer op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer bij de camperplaats niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

6.3 Campers moeten stapvoets ( = max. 10 km/uur) rijden op het camperpark en rekening houden met andere recreanten.

Artikel 7: Rust

7.1 Rust op het terrein is – naast ruimte – een belangrijk kenmerk van camperpark Midas. Mede gelet op het feit dat het camperpark middenin een prachtig natuurgebied is gelegen verzoeken wij u daarom zich ten allen tijde rustig te gedragen en de natuur met respect te behandelen. Het rijden met campers dient in verband met de rust op het terrein tot een minimum te worden beperkt.

7.2 De avondrust gaat in om 22.00 de nachtrust gaat in om 23.00 en duurt tot 6.00 uur.

7.3 het gebruik van sterke geluidsbronnen is verboden. Buiten de bovengenoemde uren is het gebruik van radio, tv, muziekinstrumenten of andere geluid overbrengende toestellen toegestaan, mits u geen overlast of hinder bezorgt.

7.4 luidruchtig gedrag, bijvoorbeeld in groepen is niet toegestaan.

Artikel 8: Open vuur

8.1 Het is absoluut verboden om open vuur te maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten e.d. zijn niet toegestaan.

8.2 Barbecueën is toegestaan, mits dit op een veilige wijze gebeurt en minimaal 50 cm boven het gras, zodat het gras niet verbrandt. Andere recreanten mogen geen overlast van het barbecueën ondervinden.

8.3 In geval van nood kunt u bij brand gebruik maken van de op ons camperpark aanwezige brandblussers.

Artikel 9: Afval

9.1 U dient uw camperplaats vrij te houden van afval.

9.2 Uw huisvuil dient gescheiden gedeponeerd te worden in de containers welke bij het watertappunt onder het afdak staan ( denk aan het milieu )

9.3 Het legen van toiletten is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde stortplaats voor toiletten.

9.4 De vuilwatertank van uw camper dient u te legen op de serviceplaats. Het is verboden vuilwater op uw camperplaats te lozen.

9.5 Het is verboden om zwerfafval en of sigaretten op het camperpark achter te laten.

Artikel 10: Huisdieren

10.1 Huisdieren mogen geen overlast voor andere recreanten veroorzaken en dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn ( met uitzondering van het losloopgebied )

10.2 Huisdieren mogen niet in de camper alleen achter gelaten worden.

10.3 Huisdieren kunnen op het camperpark worden uitgelaten in het bosgedeelte met wandelpaden mits aangelijnd. Uitwerpselen – zowel op het camperpark als daarbuiten – dient u zelf direct op te ruimen en in een gesloten zakje in de containers ten behoeve van het huisvuil te deponeren.

Artikel 11: sanitair gebouw ( toiletten, douches en wasserette )

11.1 U kunt het sanitair gebouw alleen betreden door gebruik te maken van uw toegangscode. Met de code kunt u de deuren openen.

11.2 Het sanitair gebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er a.u.b. aan mee dat dit zo blijft?

11.3 In het sanitair gebouw mag niet gerookt worden. Wij verzoeken u sigaretten e.d. in de daarvoor bestemde voorzieningen te deponeren en deze niet op straat achter te laten.

11.4 De wc’s en doucheruimten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.

11.5 Om verstoppingen in de riolering te voorkomen is het niet toegestaan om zogenaamde vochtige en/of wegwerp schoonmaakdoekjes en/of maandverband/ tampons via de wc’s door te spoelen. Deponeert u deze zaken a.u.b. in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 12: tekortkomingen

Toerekenbare tekortkoming

1.1 Indien de recreant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, op hem rust, is de recreant gehouden aan de ondernemer alle schade te vergoeden, door deze geleden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.

1.2 Indien de ondernemer genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de recreant te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de recreant, is de recreant verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de ondernemer te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

1.3 De ondernemer is te allen tijde gerechtigd de camper onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang niet al hetgeen aan de ondernemer, hetzij op de grond van de overeenkomst, hetzij uit andere hoofde van de recreant te vorderen heeft, is voldaan.

1.4 Wegsleepregeling. Op camperpark Midas zijn alleen campers toegestaan. Indien de recreant enig ander kampeermiddel dan een camper, zoals bijvoorbeeld een caravan, tent of vouwwagen, op het camperpark heeft achtergelaten, zal de ondernemer het achtergelaten kampeermiddel direct van het camperpark kunnen (laten) verwijderen en elders kunnen laten opslaan of stallen. Deze verwijdering kan eventueel zonder voorafgaand mondeling en/of schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de ondernemer daartoe plaatsvinden. De ondernemer zal de kosten van verwijdering, tijdelijke opslag en/of stalling en eventuele boetes bij de recreant in rekening brengen. Er vindt in zo’n geval ook geen restitutie van eventueel betaald stageld voor de camperplaats plaats.

Indien de recreant binnen 3 maanden na verwijdering het kampeermiddel nog niet heeft opgehaald, is de ondernemer is alsdan slechts gehouden aan de recreant te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd stageld voor de camperplaats, de eventuele boetes en de kosten van de ondernemer in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het kampeermiddel.

Indien het verschuldigde stageld voor de camperplaats, eventuele boetes en de kosten van de ondernemer hoger zijn dan de opbrengst van het kampeermiddel , dient de recreant al deze extra kosten te voldoen aan de ondernemer.

2. niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de ondernemer niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de recreant niet meer van de ondernemer kan worden verlangd.

Artikel 13:

1.Algemeen

1.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De ondernemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor inbraak, diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de recreant. De recreant dient in geval van afwezigheid zijn camper goed af te sluiten en preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en of diefstal.

De ondernemer aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de recreant, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de voorzieningen op het camperpark, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de ondernemer en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van dit huishoudelijk reglement word uitgesloten. Onder ‘ recreant ’ worden hier ook mederecreanten en derden verstaan.

1.2 De recreant is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn mederecreanten is veroorzaakt. Schade door de recreant veroorzaakt aan het camperpark of de voorzieningen op het camperpark of daarbij behorende apparatuur en/of installaties, dient direct te worden gemeld bij de ondernemer en dient ter plaatse te worden vergoed, dan wel dient door de recreant te worden vergoed nadat door de ondernemer een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1.3.

1.3 De ondernemer aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de voorziening van het camperpark of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de ondernemer op het camperpark worden aangeboden, tenzij de recreant kan aantonen dat er sprake is van schuld van de ondernemer.

Artikel 14:

1. Conversie

Voor zover enig beding in de tussen de ondernemer en de recreant gesloten overeenkomst waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Huishoudelijk Reglement, nietig is .c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter word gehonoreerd c.q. aanvaard dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

2. Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die te Almelo.

3. Domicilie

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of dit Huishoudelijk Reglement, dienen te worden gezonden naar:

Camperpark Midas
Markeloseweg 94
7461PB Rijssen

Dan wel naar een nader door de ondernemer aan te geven adres.

4. Regels en omgangsvormen

Iedere recreant, mederecreant en/of derde is verplicht zich aan de regels van dit Huishoudelijk Reglement te houden en algemeen geldende omgangsvormen in acht te nemen. Bij overtreding van deze regels kunnen wij de overeenkomst met u – en zonder restitutie van reeds betaalde diensten – opzeggen en de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen.

5. Klachten en suggesties

Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid op camperpark Midas zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunnen er bij u toch klachten ontstaan of heeft u wellicht zelf ideeën of suggesties hoe zaken misschien beter kunnen. Meldt uw eventuele klacht of idee het liefst zo snel mogelijk bij de ondernemer. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, klaag dan niet bij uw mederecreanten, maar kom er mee naar de ondernemer.

6. Onvoorziene zaken

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk regelement niet mocht voorzien, is het aan de ondernemer voorbehouden om aanvullende maatregelen te treffen of beslissingen te nemen.

Het is aan de ondernemer voorbehouden om eventuele uitzonderingen op deze regels toe te staan.

Tenslotte

In geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u altijd via 0031 (0) 6 53 91 10 34

Wij wensen u een fijn en prettig verblijf op camperpark Midas!

Huishoudelijk reglement camperpark Midas versie 4-2020